Tehnička mehanika

Kolegij                         19542 Tehnička mehanika

Nositelj kolegija          Izv. prof. dr. sc. Sanja Bjelovučić Kopilović

Vrijeme izvođenja       I semestar, 2 + 1 + 0, ECTS: 4 boda

 

 

Okvirni sadržaj predmeta

Statika krutih tijela. Sila, moment sile, spreg sila. Ravninski sustavi sila. Princip izolacije tijela. Veze tijela s okolinom. Oslobađanje tijela veza. Vrste oslonaca. Ravnoteža. Uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Opis ravnotežnog stanja i sustava tijela. Ravnoteža triju i više sila. Culmannova i metoda lančanog poligona. Uporaba parametarskog CAD softvera u rješavanju grafo-analitičkih vektorskih statičkih problema. Trenje klizanja, vrste, primjena. Otpor kotrljanja. Trenje užeta. Ravnoteža klina. Varignonov teorem. Određivanje težišta materijalnih linija, složenih ploha i tijela. Statička stabilnost. Kinematika krutih tijela. Putanja, brzina i ubrzanje. Opis planarnog gibanja tijela i sustava tijela. Jednostavni mehanizmi. Kinematička analiza mehanizama.Trenutni pol brzina. Kutna brzina i kutno ubrzanje. Plan brzina i ubrzanja. Dinamika krutih tijela. Mehanički rad, snaga i energija kod ravninskog gibanja krutih tijela. Dinamički momenti tromosti. Steinerovo pravilo. Dï‚‘Alembertov princip. Zakon održanja mehaničke energije. Dinamika složenih mehaničkih sustava. Potreba poznavanja zakona mehanike u izradi računalnih animacija. Osnove biomehanike. Osnove izravne i inverzne kinematike i dinamike. Primjena u izradi računalnih animacija humanoidnih likova.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Osposobljavanje studenata za rješavanje inženjerskih problema interdisciplinarne prirode koji uključuju statiku, kinematiku i dinamiku. Spoznaja potrebe poznavanja zakona mehanike u radu s grafičkim strojevima te izradi računalnih animacija.

 

Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja, auditorne i konstrukcijske vježbe, pismeni i usmeni ispiti.

 

Popis literature potrebne za studij

O. Muftić, Mehanika I (Statika), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

S. Jecić, Mehanika II (Kinematika i dinamika), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

G. Marošević, Zbirka zadataka iz Tehničke mehanike, Viša grafička škola, Zagreb, 1977.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

F. Matejiček, D. Semenski, Z. Vnučec, Uvod u statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing, Zagreb, 1999.

S. Jecić, Kinematika krutih tijela, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.

 

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kolokviji.