Inženjerska grafika

Kolegij                         19517 INŽENJERSKA GRAFIKA

Nositelj kolegija          Izv. prof. dr. sc. Sanja Bjelovučić Kopilović

Vrijeme izvođenja       I. semestar, 2 + 1 + 0,  ECTS: 4 boda

 

 

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj grafičkih prikaza u 2 odvojena pravca: umjetnički i tehnički. Kratka povijest tehničkih crteža, nacrtne geometrije, CAD-a i računalne grafike. Uvod u CAD, CAM i CAE. Normizacija i norme; crte, tehničko pismo, formati papira, mjerila. Uvod u 2D CAD: generiranje, modificiranje, umnožavanje, atruibiranje osnovnih geometrijskih objekata, baratanje grupama objekata kao cjelinama, prilagodba radnog okoliša, atribuiranje objekata. Programski alati za parametarsko crtanje. 3D CAD modeliranje. Konstruktivna geometrija tijela, regularizirani Booleovi operatori. Ekstruzija profila, dodavanje i oduzimanje volumena. Pojam projiciranja. Vrste projiciranja. Ortogonalno projiciranje na dvije i više ravnina. Projiciranje točke, pravca i ravnine. Kotiranje ISO 129. Oznake kvalitete površinske hrapavosti (obrada) na tehničkim crtežima. Tolerancije i dosjedi na radioničim i sklopnim crtežima. Tolerancije oblika i položaj: oznake na tehničkim crtežima. Simboli. Opremanje tehničke dokumentacije. Tehničko crtanje pomoću tradicionalnih alata. Ciljevi i alati. Skiciranje u ortogonalnoj projekciji. Preporuke pri predočavanju oblika; pojednostavnjenja. Presjeci prizmi, piramida i rotacijskih tijela (valjka, stošca i kugle) projicirajućom ravninom. Međusobni položaji: točka na pravcu, pravac i točka u ravnini. Sutražnice i priklonice. Prelaganje projicirajuće ravnine. Razvoj oplošja prizmi, piramida, rotacijskih geometrijskih tijela, punih i presječenih. Primjena u proizvodnji ambalaže: prirezi plašta kutija.

Konfiguracije CAD-sustava. Računalni sustavi i komponente. CPU. Prikazni uređaji. I/O uređaji. Uređaji za pohranu podataka. CAD softveri. Izbor CAD sustava. Sjenčanje, renderiranje (materijali, teksture, osvjetljenja, položaj kamere, pozadina, vrsta renderera). Kreiranje pogleda na prave veličine površina punog modela i njegovih presjeka. Rubni prikazi, parametarske, analitičke i složene plohe, Hermitove, Bezier, B-spline, NURBS plohe.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Upoznavanje s tehničkim normama, prostornim zorom, ortogonalnim projiciranjem, presjecima, kotiranjem te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije. Primjena računala pri izradi tehničke dokumentacije. Primjena u proizvodnji ambalaže: prirezi plašta kutija, tankostijeni modeli kutija. Stjecanje znanja neophodnih za inženjersku komunikaciju crtežom, koja, među ostalim, predstavlja vezu između strojarstva i grafičkog dizajna: primjerice, konstruktori konstruiraju stroj ili vozilo ili napravu ili alat s pomoću 3D CAD softvera, u smislu postizanja njihove optimalne funkcionalnosti, a dizajneri s pomoću istih softvera oblikuju vanjski izgled u estetskom smislu.

 

Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja, auditorne i konstrukcijske vježbe, pismeni i usmeni ispiti.

 

Popis literature potrebne za studij

S. Bjelovučić Kopilović, Konstruiranje računalom u osnovama strojarstva za grafičke inženjere, 1. dio, FS d.o.o., Zagreb, 2000.

S. Bjelovučić Kopilović, Riješeni primjeri i zadaci iz tehničkog crtanja i nacrtne geometrije u AutoCADu 2004, Digitalni priručnik, 32 bita d.o.o., Zagreb, 2004.

M. Opalić, M. Kljain, S Sebastijanović, Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

K. Horvatić-Baldasar, I. Babić, Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb, 2001.

Ć. Koludrović, Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1994.

I. Pandžić, Virtualna okruženja, Element, Zagreb, 2004.

 

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kolokviji.